პუბლიკაციები
სამართლებრივი დოკუმენტების კრებული ტომი 1
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს პირველ გამოცემას სამართლებრივი პუბლიკაციების სერიიდან, რომელიც გამოიცემა საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაციის მიერ, პროექტის ფარგლებში “ქალები და ახალგაზრდები პროგრესისაა და დემოკრატიული ცვლილებისათვის”, პროექტი ფინანსდება ევრო კომისიის მიერ. მოცემულ გამოცემაში თანდართულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო დოკუმენტები, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკის საფუძვლებს ეთნიკური უმცირესობების დაცვისა და ინტეგრაციის სფეროში.მოცემული დოკუმენტაციის ცოდნა დაეხმარება მოსახლეობას ეფექტურად დაიცვან საკუთარი უფლებები და ზოგ შემთხვევაში თავი აარიდონ მათი დარღვევებისგან, მოსახლეობას მიეცემა საშუალება მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ხელისუფლების ყველა დონეზე, ასევე ხმა აიმაღლონ თავიანთი თემების ინტერესების დასაცავად.
გადმოწერეთ წიგნი
სამართლებრივი დოკუმენტების კრებული  ტომი 2
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეორე გამოცემას სამართლებრივი პუბლიკაციების სერიიდან, რომელიც გამოიცემა საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაციის მიერ, პროექტის ფარგლებში “ქალები და ახალგაზრდები პროგრესისა და დემოკრატიული ცვლილებისათვის”, პროექტი ფინანსდება ევრო კომისიის მიერ. მოცემულ გამოცემაში თანდართულია ევროპის საბჭოს საერთაშორისო დოკუმენტები, საქართველოს სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული კონცეფციებს და ნორმატიულ აქტებს, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს პოლიტიკის საფუძვლებს ეთნიკური უმცირესობების დაცვისა და ინტეგრაციის სფეროში. მოცემული დოკუმენტაციის ცოდნა დაეხმარება მოსახლეობას ეფექტურად დაიცვან საკუთარი უფლებები და ზოგ შემთხვევაში თავი აარიდონ მათი დარღვევებისგან, მოსახლეობას მიეცემა საშუალება მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ხელისუფლების ყველა დონეზე, ასევე ხმა აიმაღლონ თავიანთი თემების ინტერესების დასაცავად.
გადმოწერეთ წიგნი
თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები
მე, საქარველოს მოქალაქე
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეორე გამოცემას სამართლებრივი პუბლიკაციების სერიიდან “თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები”, რომელიც გამოიცემა საქართ­ველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაციის მიერ, პროექტის ფარგლებში “ქალები და ახალგაზრდები პროგრესისაა და დემოკრატიული ცვლილებისათვის”, პროექ­ტი ფინანსდება ევრო კომისიის მიერ. მოცემული გამოცემა მიზნად ისახავს გა­აცნოს მოსახლეობას მათი სამოქალაქო უფლებები
თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები
სახელმწიფო
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეორე გამოცემას სამართლებრივი პუბლიკაციების სერიიდან “თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები”, რომელიც გამოიცემა საქართ­ველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაციის მიერ, პროექტის ფარგლებში “ქალები და ახალგაზრდები პროგრესისა და დემოკრატიული ცვლილებისათვის”, პროექ­ტი ფინანსდება ევრო კომისიის მიერ. მოცემული გამოცემა მიზნად ისახავს გა­აცნოს მოსახლეობას მათი სამოქალაქო უფლებები
გადმოწერეთ წიგნი
თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები
საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეექვსე გამოცემას სამართლებრივი პუბლიკაციების სერიიდან “თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი უფლებები”, რომელიც გამოიცემა საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაციის მიერ, პროექტის ფარგლებში “ქალები და ახალგაზრდები პროგრესისა და დემოკრატიული ცვლილებისათვის”, პროექტი ფინანსდება ევრო კომისიის მიერ. მოცემული გამოცემა მიზნად ისახავს გააცნოს მოსახლეობას საქართველოს კანონთან გენდერული თანასწორობის შესახებ.
გადმოწერეთ წიგნი
Вы должны знать свои права
Я, гражданин Грузии
Данная книга представляет собой второе издание  из  серии  правовых  публикаций «Вы должны знать свои права», которые будут  изданы  Международной  ассоци­ацией  молодежи  Грузии  в  рамках  про­екта  «Женщины  и  молодежь  за  прог­ресс  и  демократические  изменения», финансируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью данного издания является ознаком­ление населения с гражданскими правами.
скачать книгу
Вы должны знать свои права
Государство
Данная  книга  представляет  собой  третье издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны знать свои права», кото рые будут изданы Международной ассо ци ацией молодежи Грузии в рамках проекта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  ф нан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии.Целью данного издания является ознакомление населения с понятием государство. В данном издании использованы материалы из учебного  пособия  “Государство“  Министерства образования и науки Грузии.
Вы должны знать свои права
Закон Грузии о гендерном равенстве
Данная  книга  представляет  собой  шестое издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны  знать  свои  права»,  которые  изданы Международной ассоциацией молодежи Грузии в рамках про екта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  финан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью  данного  издания  является  озна ком­ление населения с Законом Грузии о гендерном равенстве.
Вы должны знать свои права
Я, гражданин Грузии
Данная книга представляет собой второе издание  из  серии  правовых  публикаций «Вы должны знать свои права», которые будут  изданы  Международной  ассоци­ацией  молодежи  Грузии  в  рамках  про­екта  «Женщины  и  молодежь  за  прог­ресс  и  демократические  изменения», финансируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью данного издания является ознаком­ление населения с гражданскими правами.
Загрузить эту книгу на азербайджанском языке
Вы должны знать свои права
Государство
Данная  книга  представляет  собой  третье издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны знать свои права», кото рые будут изданы Международной ассо ци ацией молодежи Грузии в рамках проекта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  ф нан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии.Целью данного издания является ознакомление населения с понятием государство. В данном издании использованы материалы из учебного  пособия  “Государство“  Министерства образования и науки Грузии.
Вы должны знать свои права
Закон Грузии о гендерном равенстве
Данная  книга  представляет  собой  шестое издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны  знать  свои  права»,  которые  изданы Международной ассоциацией молодежи Грузии в рамках про екта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  финан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью  данного  издания  является  озна ком­ление населения с Законом Грузии о гендерном равенстве.
Вы должны знать свои права
Я, гражданин Грузии
Данная книга представляет собой второе издание  из  серии  правовых  публикаций «Вы должны знать свои права», которые будут  изданы  Международной  ассоци­ацией  молодежи  Грузии  в  рамках  про­екта  «Женщины  и  молодежь  за  прог­ресс  и  демократические  изменения», финансируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью данного издания является ознаком­ление населения с гражданскими правами. 
Вы должны знать свои права
Государство
Данная  книга  представляет  собой  третье издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны знать свои права», кото рые будут изданы Международной ассо ци ацией молодежи Грузии в рамках проекта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  ф нан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии.Целью данного издания является ознакомление населения с понятием государство. В данном издании использованы материалы из учебного  пособия  “Государство“  Министерства образования и науки Грузии.
Вы должны знать свои права
Закон Грузии о гендерном равенстве
Данная  книга  представляет  собой  шестое издание  из  серии  правовых  публикаций  «Вы должны  знать  свои  права»,  которые  изданы Международной ассоциацией молодежи Грузии в рамках про екта «Женщины и молодежь за прог­ресс  и  демократические  изменения»,  финан­сируемого миссией Еврокомиссии в Грузии. Целью  данного  издания  является  озна ком­ление населения с Законом Грузии о гендерном равенстве.